بلبرینگ خود تنطیم HSB

بلبرینگ تماس زاویه ای Hayper Sanat Bearin) HSB)

بلبرینگ تماس زاویه ای Hayper Sanat Bearin) HSB)   بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه (Double row angular contact ball bearings)   در بلبرینگ های یک ردیفه با تماس زاویه ای، همانگونه که در شکل نشان داده شده است، شیارها به نحوی قرار گرفته اند که نیرو ها تحت زاویه تماس مشخصی از یک رینگ…

بلبرینگ خود تنطیم HSB

بلبرینگ تماس زاویه ای SKF

بلبرینگ تماس زاویه ای SKF   بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه (Double row angular contact ball bearings)   در بلبرینگ های یک ردیفه با تماس زاویه ای، همانگونه که در شکل نشان داده شده است، شیارها به نحوی قرار گرفته اند که نیرو ها تحت زاویه تماس مشخصی از یک رینگ به رینگ دیگر…