چرخ دنده (دنده مقابل) ساده بدون نافی 30 دندانه مدول

به کمک نیاز دارید؟ پیام دهید