چرخ دنده (دنده مقابل) ساده بدون نافی 36 دندانه مدول

به کمک نیاز دارید؟ پیام دهید