چرخ دنده (دنده مقابل) ساده نافی دار 22 دندانه مدول 2.5

به کمک نیاز دارید؟ پیام دهید