چرخ دنده (دنده مقابل) ساده نافی دار 30 دندانه مدول

به کمک نیاز دارید؟ پیام دهید